Aktualni data

Vlhkost:58.20%Teplota:19.20°CHost:Hradce17.09.2019 17:24:06

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 15.09.2019 13:26:55 == 45.40 CelsiusMin.teplota 15.09.2019 04:45:42 == 13.50 CelsiusPrum.teplota == 22.861 Celsius
Max.vlhkost 17.09.2019 09:33:00 == 93.30%Min.vlhkost 15.09.2019 15:07:08 == 25.80%Prum.vlhkost == 71.294 %
Nahoru