Aktualni data

Vlhkost:99.90%Teplota:22.70°CHost:Hradce20.08.2022 04:16:07

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 17.08.2022 17:51:37 == 30.70 CelsiusMin.teplota 11.08.2022 06:24:41 == 17.90 CelsiusPrum.teplota == 23.545 Celsius
Max.vlhkost 14.08.2022 06:31:13 == 99.90%Min.vlhkost 11.08.2022 19:09:29 == 56.10%Prum.vlhkost == 84.175 %
Nahoru