Aktualni data

Vlhkost:99.90%Teplota:19.40°CHost:Hradce06.08.2020 11:21:45

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 01.08.2020 17:43:44 == 31.50 CelsiusMin.teplota 05.08.2020 04:00:58 == 11.80 CelsiusPrum.teplota == 20.408 Celsius
Max.vlhkost 28.07.2020 05:26:13 == 99.90%Min.vlhkost 29.07.2020 18:05:25 == 60.20%Prum.vlhkost == 93.495 %
Nahoru