Aktualni data

Vlhkost:99.90%Teplota:13.90°CHost:Hradce20.10.2021 06:45:23

2 dny7 dnu14 dnu30 dnu

za posledni 2 dny:

Statistika za posledni 2 dny

Max.teplota 15.10.2021 14:53:04 == 16.10 CelsiusMin.teplota 11.10.2021 05:30:46 == 3.20 CelsiusPrum.teplota == 10.679 Celsius
Max.vlhkost 11.10.2021 02:28:08 == 99.90%Min.vlhkost 18.10.2021 17:16:32 == 97.90%Prum.vlhkost == 99.878 %
Nahoru